Algemene voorwaarden

De cursist verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 14 dagen na het volgen van de 1e les, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Het gebruik van de KMO-portefeuille ontslaat de cursist niet van een tijdige betaling van de factuur. Annuleren dient schriftelijk te gebeuren, per e-mail per fax t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsbrief/mail en is slechts kosteloos mogelijk tot een week voor de aanvang van de cursus. Bij annulering vanaf een week voor de start van de cursus gelden volgende regels:

 

• Bij kortlopende opleidingen (tot 15 sessies): het inschrijvingsgeld blijft integraal verschuldigd.

• Bij langlopende opleidingen (meer na 15 sessies): annulering tot uiterlijk voor de 2de lesdag is mogelijk, in dit geval blijft de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Vanaf de 2de lesdag is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd.

• Bij voltijdse dagopleidingen: annulering tot uiterlijk voor het einde van de tweede lesweek is mogelijk, in dit geval blijft de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Vanaf de derde lesweek is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd.

• Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 35 euro. Onverschuldigde bedragen worden op eenvoudig verzoek terugbetaald.

 

Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Brugge. Schön heeft altijd het recht om een geplande cursus te annuleren of om te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetaald. De cursist neemt kennis van het feit dat Schön, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materieel als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen voor, tijdens en na de lessen.

 

Schön neemt tussentijdse evaluaties af bij kortlopende opleidingen, langlopende opleidingen en voltijdse dagopleidingen. De cursist wordt beoordeeld op zowel theoretische als praktische kennis.